Wat zijn de financiële gevolgen van een overlijden?

Na een overlijden worden nabestaanden met een gewijzigde financiële situatie geconfronteerd. De keuzes die mensen tijdens hun leven maken (trouwen, samenwonen, kinderen krijgen) zijn van invloed op de financiële gevolgen na hun overlijden. Het gaat te ver om alle financiële facetten van een overlijden hier te beschrijven.


Voor de juistheid wat bij u van toepassing is kunt u gebruik maken van onze adviserende dienstverlening. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken en komen wij bij u thuis. Onze professionele begeleiding kan u veel steun bieden in dit proces wat veel wetten en regels omvat. Hieronder een paar voorbeelden die veelal voorkomen.

Nabestaanden- en wezenpensioen

Bij het overlijden van de kostwinner of een van de partners wordt in de meeste gevallen een nabestaanden- en/of wezenpensioen uitgekeerd. Dit hoeft echter niet zo te zijn, als de kostwinner op risicobasis is verzekerd. De hoogte van een nabestaandenpensioen is afhankelijk van de situatie op het moment van overlijden en van de keuzes die met het opbouwen van het pensioen zijn gemaakt. Zo spelen onder andere het inkomen, de leeftijd en het aantal pensioenjaren daarbij een rol. Ook de leeftijd van de nabestaande is van belang. 

Een uitkering volgens de ANW (Algemene Nabestaanden Wet) wordt vervolgens aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank. De informatie met betrekking tot een (mogelijke) uitkering en de hoogte daarvan wordt in het algemeen verstrekt door de (vroegere) werkgever. Uiteraard kan ook contact worden opgenomen met de assurantietussenpersoon. Als er geen recht is op ANW kan eventueel een bijstandsuitkering aangevraagd worden bij de Gemeente.

Diverse aangiften

Door het overlijden van een persoon eindigt ook de belastingplicht van deze persoon. Dit heeft tot gevolg dat over zijn/haar vermogen een eindafrekening dient plaats te vinden. De eindafrekening van de inkomstenbelasting vindt plaats aan de hand van een zgn. F-biljet. In deze aangifte kunnen ook het aftrekbare gedeelte van de begrafeniskosten en andere hiermee gepaard gaande kosten worden opgenomen. Ook ziektekosten voorafgaand aan het overlijden – rekening houdend met toepasbare drempels – kunnen hier in aftrek worden gebracht.

Dreef de erflater een eigen onderneming dan is het van belang dat de eindafrekening van deze onderneming zorgvuldig plaatsvindt. Bij het opstellen van dergelijke aangiften is het verstandig een belastingadviseur te raadplegen.

Eigen woning / lopende kapitaalverzekeringen

Een eigen woning is in veel gevallen gefinancierd door middel van een geldlening. Op deze lening is ten behoeve van zekerheid voor aflossing een hypotheek afgegeven aan de geldgever/bank. Vaak is bij het aangaan van de lening een kapitaalverzekering afgesloten, die tot uitkering komt bij het einde van de looptijd. Bij deze kapitaalverzekering is meestal een bepaling opgenomen dat (een deel van) de lening wordt afgelost bij voortijdig overlijden. 

Wanneer de geldlening op de eigen woning bij overlijden wordt afgelost moet, in verband met de mogelijke jaarlijkse voorlopige teruggaaf, van deze aflossing melding worden gemaakt bij de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u dat aan het einde van het jaar een gedeelte van de voorlopige teruggaaf moet worden terugbetaald. Ook kan het zo zijn dat in bepaalde gevallen fiscale bijtelling wegens eigen woning bezit niet langer van toepassing is, als na uitkering van de kapitaalverzekering geen eigen woning financiering overblijft.