Duitsland

Verhuist u naar Duitsland of neemt u dit in overweging? Ook al is het net over de grens, u bent voor de wet geëmigreerd. De verhuizing alleen al neemt een berg aan nieuwe regels met zich mee. Heeft u al gedacht aan alle verzekeringen, de auto, kindergeld, etc. Wij kunnen u helpen met alle aanvragen en de juiste verzekeringen. We hebben zeer goede contacten in Duitsland die samen met ons ervoor zorgen dat het verhuizen een eitje wordt! Voor meer informatie kunt u ons mailen via ons contactformulier.

 

voor en nadelen

Voordelen

 • De huizen zijn aanzienlijk goedkoper dan in Nederland. Is het uw wens in een vrijstaand huis te wonen, maar kunt u dit zich in Nederland niet veroorloven? Dan kan Duitsland een prima optie zijn.

 • De woningen in Duitsland zijn van een betere kwaliteit dan die in Nederland.

 • Er worden veel nieuwbouwwoningen gerealiseerd in Duitsland. Deze zijn goedkoop wanneer u ze vergelijkt met nieuwbouwwoningen in Nederland.

 • Ook wanneer u graag een eigen huis wilt bouwen, biedt Duitsland uitkomst. Er is hier nog veel meer bouwgrond beschikbaar dan in Nederland. Bovendien is bouwgrond in Duitsland een stuk betaalbaarder dan hier.
  Ook heeft u in Duitsland meer vrijheid om uw droomwoning te realiseren: u bent aan veel minder regels gebonden. Uw woning wordt dus echt zoals u deze zelf in gedachten had.

 • Steden en wijken zijn veel ruimer ingericht dan in Nederland.

 • Duitsland is in vergelijking met Nederland veiliger.

 • Autorijden is goedkoper in Duitsland. Dit geldt zowel voor de wegenbelasting als voor de benzineprijzen.

 • Winkelen en boodschappen doen kan in Duitsland tot 30% goedkoper zijn.

 • In Duitsland ontvangt u als ouder kindergeld in plaats van kinderbijslag. Het bedrag hiervan is hoger dan die van de kinderbijslag in Nederland.

 • De gezondheidszorg in Duitsland is beter. Er zijn kortere wachtlijsten en u wordt zorgvuldig en persoonlijk behandeld. De gezondheidszorg is tevens goedkoper dan in Nederland. Dit kan vooral voordelig zijn voor gepensioneerden: deze krijgen korting op de AWBZ-premie en profiteren in alle gevallen van no-claim korting.

 • De BTW is in Duitsland lager dan in Nederland. In Duitsland geld een BTW percentage van 7% en 19%.

 • Koopt u een eigen woning, dan kunt u van verschillende fiscale voordelen profiteren:

  • U bent minder geld kwijt aan gemeentelijke belastingen;

  • Voor de financiering van uw woning kunt u goedkoop geld lenen bij een overheidsbank. In Duitsland is de rentestand lager;

  • U ontvangt subsidie voor energiebesparende maatregelen met betrekking tot uw woning;

  • De Kosten Koper (Nebenkosten) zijn in Duitsland lager dan in Nederland (respectievelijk 8,5% en 9,8%);

Nadelen

  • Samenlevende profiteren niet van belastingvoordelen.
  • Samenlevende hebben geen aanspraak op onderhoud.

Het is aan te raden als samenlevende contractuele regelingen te treffen.

 • Een verhuizing naar Duitsland kan een grote stap zijn. In Duitsland heerst een net andere cultuur en heeft men andere normen en waarden dan in Nederland. Hierdoor zult u zich vooral in het begin moeten aanpassen.

 • In Duitsland is de bureaucratie zo mogelijk nog erger.

 • In Duitsland kan in principe iedereen (zonder certificaat) makelaar worden. U zult er daarom goed op moeten letten of u wel een betrouwbare makelaar kiest.

 • Als u een uitkering ontvangt via de WW of de bijstand, dan kan het zijn dat u deze niet meer ontvangt wanneer u naar Duitsland verhuist. Informeer vooraf naar de eventuele gevolgen hiervan.

 • Het is zeer belangrijk voor de verhuizing de Duitse taal (gedeeltelijk) te beheersen. Is dit niet het geval? Dan heeft u de kans in een sociaal isolement terecht te komen.

 • Elektra, gas en water zijn iets duurder dan in Nederland. Dit verschil is echter minimaal.

 •  

  Laat u goed voorlichten over de nadelen die u kunt verwachten zodra u naar Duitsland verhuist.  

 

aandachtspunten

Emigreert u en verricht u geen belastingplichtig werk in Nederland, dan kunt u worden uitgesloten van de Volksverzekering. U kunt zich in dit geval bijverzekeren via de SVB voor ANW en AOW. Voor meer informatie over rechten met betrekking tot de Volksverzekering in Duitsland, kunt u bij de volgende instanties terecht:

 •  Ziekenfonds

 • Ziektekostenverzekeraar

 • Bureau voor Duitse Zaken

 • SVB

 • In Duitsland geldt een verplichte "Kfz-Haftpflichtversicherung" voor uw auto. Dit is hetzelfde als de in Nederland geldende WA-verzekering.
 • Er zijn gevallen denkbaar waarin u zowel aanspraak kunt maken op de Nederlandse kinderbijslag, als op het Duitse kindergeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank en het Bureau voor Duitse zaken.
 • Wanneer u in Duitsland woont, maar in Nederland werkt, kunt u middels de nieuwe wetgeving opteren om als binnenlands belastingplichtige te worden behandeld. Hierdoor maakt u aanspraak op de in Duitsland gebruikelijke fiscale voordelen. Tevens bepaald het belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland, dat Nederland het heffingsrecht heeft. Duitsland dient een voorkoming tot dubbele belastingheffing te regelen.
  Nog een mogelijkheid is het in aftrek brengen van uitgaven voor inkomstenvoorziening en persoonsgebonden aftrek op uw belastbare inkomen. Ook kunt u heffingskorting in mindering brengen.
  Als u een eigen woning in Duitsland bezit, wordt deze in de Nederlandse belastingheffing betrokken.
  Heeft u uw woning gefinancierd met een hypotheek, dan worden de kosten van de hypotheek in mindering gebracht op uw belastbare inkomen uit Nederland.
  Negatieve inkomsten uit uw eigen woning, heffingskorting en aftrekposten zorgen in de meeste gevallen voor teruggave van inkomstenbelasting.

belastingen

Vanaf de datum dat u verhuist, bent u in Duitsland belastingplichtig voor al uw inkomsten. Over een aantal inkomenssoorten betaalt u ook belasting in Nederland. Om te voorkomen dat u over eenzelfde bedrag niet twee keer belasting betaalt, hoeft u over dit bedrag in Duitsland geen belasting meer te betalen. In welk land u belasting betaalt over een bepaald deel van uw inkomsten, is bepaald in het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland.

Als u meer dan 90% van uw inkomen ontvangt uit Nederland, dan heeft u recht op heffingskortingen en aftrek. Deze aftrek beslaat levensonderhoud van de kinderen, ziektekosten, alimentatie, kosten voor scholing, bijzondere uitgaven en weekendkosten voor gehandicapte kinderen.

Belastingplichtig blijven in Nederland
U kunt er voor kiezen belastingplichtig te blijven in Nederland. Uw gehele inkomen wordt dan zowel hier als in Duitsland belast. Dit klinkt ongunstig, maar kan een aantal voordelen opleveren:

 • De mogelijkheid tot aftrek van buitengewone lasten;

 • De mogelijkheid tot het gebruik maken van heffingskosten;

 • De mogelijkheid tot aftrek van de lijfrentepremies;

In Nederland krijgt u korting op de belasting die u betaalt over delen van uw inkomen waar u in Duitsland ook belasting over betaalt.

De Nederlandse belastingplicht
De binnenlandse belastingplicht werkt globaal als volgt:

 • In Nederland doet u aangifte voor de inkomstenbelasting. Hierbij geeft u aan dat u in aanmerking komt voor 'voorkoming van dubbele belastingen'. Hierdoor wordt alleen uw box I inkomen dat u in Nederland verdiende belast. Aftrekposten en voorheffingen worden meegenomen bij de berekening van uw belastbaar inkomen.

 • Ook in Duitsland doet u aangifte voor de inkomstenbelasting met 'voorkoming van dubbele belastingen'.

 • Delen van uw inkomsten die in Nederland belast worden, zijn onder andere de volgende:

  • Inkomen uit een onderneming (mits verdiend in Nederland)

  • AOW

  • VUT

  • WAO

  • Loon uit Nederland

  • Wachtgeld

  • Ziektekosten

Duitse belastingplicht
Het Duitse belastingstelsel lijkt erg op die in Nederland. Verschillende inkomensbronnen worden eerst netto gemaakt: de aftrekbare kosten worden van de inkomsten afgetrokken. Ook worden forfaitaire of werkelijke bedragen afgetrokken. Met het overgebleven bedrag wordt een tabel geraadpleegd. Aan de hand van deze tabel wordt de hoogte van de belasting vastgesteld.

In Duitsland wordt van u verwacht dat u iedere aftrekpost kunt aantonen met behulp van bewijsstukken.

Als (echt)paar kunt u zowel gezamenlijk (Zusammenveranlagung) als apart (getrennter Veranlagung) belastingaangifte doen. Besluit u de belastingaangifte gezamenlijk met uw partner te doen, dan worden uw inkomens gemiddeld bij de berekening van de belasting.

 • Delen van uw inkomsten die in Duitsland belast worden, zijn de volgende:

  • Zelfstandige bedrijfspensioenen/VUT uit de particuliere sector

  • Arbeid in loondienst

  • Boerenbedrijf/bosbouw

  • Particuliere lijfrentes

  • Bedrijfspensioenen

  • Uitkeringen van kapitaallevensverzekeringen

  • Verhuur/pacht

  • Kapitaalinkomen (rente en dividend)

  • Veraußerungsgeschäfte (speculatiewinsten)

Voor ondernemers gelden andere regels met betrekking tot belastingen. 

 

Of over een bepaald deel van uw inkomsten daadwerkelijk belasting moet worden betaald, hangt onder andere af van het feit of dit deel al dan niet in Duitsland verdiend is. Hierbij geldt een Progressionvorbehalt: het deel van het inkomen dat belast dient te worden, wordt belast tegen hetzelfde tarief dat zou gelden als het gehele wereldinkomen belast zou worden in Duitsland.

Als u alle netto inkomsten bij elkaar optelt, krijgt u het “Gesamtbetrag der Einkünfte”. Van dit totaalbedrag worden de Sonderausgaben en Verlustausgleich nog afgetrokken. U houdt dan de 'Einkommen' over.

Van de Einkommen worden nog Außergewöhnliche Belastungen afgetrokken. Over het overgebleven bedrag wordt de belasting bepaalt.

Hieronder leest u nog enkele belangrijke aspecten met betrekking tot het Duitse belastingstelsel:

 • Pensioen

  Ontvangt u een uitkering uit de overheid, dan wordt dit in Nederland belast. Wanneer deze uitkering uit de particuliere sector komt, betaalt u over dit deel van uw inkomsten belasting in Duitsland. Uw pensioen kan op twee manieren opgevat worden:

  • Als 'Wiederkehrende Bezüge. Alleen een forfaitair deel wordt als belastbaar inkomen beschouwd. Hoe hoog dit deel is hangt onder andere af van uw leeftijd. Hoe hoger deze is, hoe lager het percentage van uw pensioen dat als belastbaar inkomen wordt genomen.

  • Als ' Versorgungsbezüge'. Er wordt uitgegaan van een normaal belastbaar inkomenscomponent.

 • Kapitaalinkomen

  • Ontvangt u kapitaalinkomen (in de vorm van rente of dividend), dan hoeft u hierover tot een bepaald bedrag geen belasting te betalen. Bij alleenstaande geldt hiervoor een maximum van €750,-, voor echtparen staat dit bedrag op €1500,-.

  • Voor dividend geldt dat stockdividend niet belast is. Financieringskosten, bewaarloon en beheerskosten zijn aftrekbaar.

  • Indien hier geen verdere nadelen aanzitten, is het aan te raden uw aandelen portefeuille over te hevelen naar een Duitse bank. U betaald hier 5% minder voorheffing dan wanneer dit bedrag in Nederland belast zou worden. Bovendien kan een Duitse bank Freistellungsauftrag voor u regelen. Hierbij zijn de eerste €3000,- per persoon belastingvrij.

  • Op de rente die u ontvangt wordt in Duitsland 25% bronbelasting ingehouden. Dit percentage is tevens het eindtarief.

  • Ook voor rente geldt dat een Duitse bank Freistellungsauftrag voor u kan regelen. U kunt dit echter maar bij één bank aanvragen. Doet u dit niet, dan riskeert u een nabetaling.

 • Koerswinsten

  • Over koerswinsten hoeft u alleen belasting te betalen wanneer u deze binnen een jaar realiseert. Het is aan te raden u vooraf te informeren over de spelregels met betrekking tot koerswinsten. Op deze manier kunt u het optimale bedrag uit deze winsten halen.

  • Over koerswinsten betaalt u een bedrag van 15% van uw netto winst.

 • Alimentatie

  • In Duitsland kunt u tot maximaal €1400,- per persoon ontvangen.

  • U dient elk jaar toestemming te geven om alimentatie te ontvangen.

  • Als ontvanger van alimentatie dient u de belastingdienst te vragen om een bevestiging dat dit bedrag bij de betaler belast wordt.

 • Kindergeld

  • U heeft enkel recht op kindergeld als een of beide ouders in Duitsland werkzaam is.

  • Werkt één van de ouders in Nederland, dan kunt u gewoon de Nederlandse kinderbijslag blijven ontvangen. U heeft tevens de mogelijkheid dit bedrag aan te laten vullen met Teilkindergeld.

 

 • Elterngeld

  • Wanneer u als ouder in Duitsland minder dan 30 uur werkt, heeft u recht op Elterngeld. Dit geld compenseert 67% van het netto-inkomen van een opvoedende ouder. U heeft de eerste veertien maanden na de geboorte van uw kind recht op Elterngeld. Voedt u het kind samen met uw partner op, dan geldt hiervoor een termijn van 12 maanden. Na deze 12 maanden kan uw partner nog twee maanden Elterngeld aanvragen. Dit kan echter alleen wanneer u kunt aantonen dat deze partner twee maanden lang niet heeft gewerkt in het belang van het kind.

 

 

Kroekgroup kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de waarheden/onwaarheden op deze pagina (Duitsland).

 

 

Immigratie Duitsland

Verhuizen naar Duitsland

Randy Kroek